[1278] Into the Wild ;)

Into the Wild ;)

Previous

Next
Kyrgyzstan 2016, kentmere 1600

“I now walk into the wild.”
― Jon Krakauer, Into the Wild
The Silk Road - Kyrgyzstan and Tajikistan 2016