Photos: 44
[1107] ;]

 [1107] ;] 
Ukraine 2011, sensia 100

“When we're connected to others, we become better people.”
― Randy Pausch[1049] ;]

 [1049] ;] 
Ukraine 2012 neopan 400

“The world is full of beauty; you are the greatest proof of this.”
― Matshona Dhliwayo[1024] ;]

 [1024] ;] 
Ukraine 2011, neopan 1600

"Once you have traveled, the voyage never ends. The mind can never break off from the journey."
Pat Conroy[996] ;]

 [996] ;] 
Ukraine 2011, kodak slide film

“Love is a friendship set to music.”
— Joseph Campbell[957] Life of ukrainian village ;)

 [957] Life of ukrainian village ;) 
Ukraine 2013, agfa apx 400


“Get busy living or get busy dying.”

― Stephen King

comments: 1[932] free style !!!

 [932] free style !!! 
Ukraine 2011, neopan 400

"I think that life is just too sweet to be bitter."
Kris Carr
[927] backyard !

 [927] backyard ! 
Lviv, Ukraine 2011, portra 400

Cars and cameras are the two things I let myself be materialistic about. I don't care about other stuff.
Louis C. K.
[902] ;]

 [902] ;] 
Komsomolsk, Ukraine 2011, neopan 400

\"Keep away from people who try to belittle your dreams. Small people always do that, but the really great ones make you feel that you, too, can become great.\"

- Mark Twain[873] Gorgany mountains !

 [873] Gorgany mountains ! 
Gorgany mountains, Ukraine 01.2010, rolleiflex + velvia

\" The very basic core of a man\'s living spirit is his passion for adventure.
Christopher McCandless


comments: 1[851] Me and an unknown beautiful girl !

 [851] Me and an unknown beautiful girl ! 
\" Charles Bukowski\" Bar, Lwow, Ukraine 2012, trix 1600

\" Ko­bieta ta jest pi?kna i m?dra; ach, o ile m?drzej­sza by si? sta?a, gdy­by nie by?a pi?kna. \"

F. Nietzsche
comments: 1[828] :)

 [828] :) 
Carphatian Mountains, Ukraine, 01.2013, fuji acros 100

\" Mo?e ka?dy cz?owiek zrywa kolejne warstwy, jedn? za drug?, ale nigdy nie ods?ania prawdziwej twarzy, która staje si? coraz mniejsza i mniejsza, a? w ko?cu w ogóle znika.\"
J. Fitch
comments: 1[790] Ukrainian lumberjacks / Ukrai?scy drwale !!!

 [790] Ukrainian lumberjacks / Ukrai?scy drwale !!! 
Ukraine, 01.2010, ilford pan 400

\" Ludzie znaj? dzi? cen? wszystkiego, nie znaj?c warto?ci niczego \"

Wilde[772] Charles Bukowski Bar !

 [772] Charles Bukowski Bar ! 
Lwow,Charles Bukowski Bar, Ukraine 12.2012, tmax 1600

\" Pytanie „pi? czy nie pi?” jest tak samo pozbawione sensu jak „je?? czy nie je??”.

W. Miedinski[709] ;]

 [709] ;] 
Carpathian Mountains, Ukraine, 01.2013, trix 1600


\" Ludzie buduj? za du?o murów, a za ma?o mostów.\"

Izaac Newton[678] .

 [678] . 
Ukraine 05.2011, fuji neopan 400\"To ?ycie war­to prze?y? dla trzech, mo?e czte­rech rzeczy, reszta mo?e pos?u?y? ja­ko nawóz na pole.\"

Carlos Ruíz Zafón[674] wild Carphatians !

 [674] wild Carphatians ! 
Carphatian Mountains, Ukraine 01.2012, b/w films

„Chwilami lasy zagubione w tej ogromnej ciszy przypomina?y mi krajobraz po bitwie. Brzozy powalone wiatrem i srog? zim? podobne by?y do zranionych olbrzymów, a bia?e pnie zmienia?y si? w znikaj?ce sylwetki.\"

Michele Lesbre[658] .

 [658] . 
Ukraine 05.2011, ilford hp 5

\" Boimy si? pó?nego wieku, jakby?my mieli pewno??, ?e go osi?gniemy. \"

S. George[648] Charles Bukowski bar !  /4/

 [648] Charles Bukowski bar ! /4/ 
Lwów, Ukraine 12.2012, trix 1600

\" Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead. \"

CH. Bukowski[633] .

 [633] . 
Lwów, Ukraine 12.2011 , trix 1600

\"M?dro?? jest szep­tem sa­mot­ni­ka z sa­mym sob? po?ród gwar­ne­go targowiska \"

Nietzsche[604] see you in 2 weeks.  Road is waiting !!! /  Do zoba za 2 tydnie, droga czeka !!!

 [604] see you in 2 weeks. Road is waiting !!! / Do zoba za 2 tydnie, droga czeka !!! 
Bike trip, Ukraine, 05. 2011, slides


\" Jad? na rowerze s?uchaj do byle gdzie
Rower mam pos?uchaj w taki ró?owy jazz
Mo?e by? tak Damian wpad? popeda?owa?
Ubierz si? w obcis?e bo to warto mie? styl
I depniemy sobie ode wsi dode wsi
Mo?e by? tak Damian wpad? popeda?owa? \"

Lech Janerka[593] .

 [593] . 
Lviv, Ukraine 11.2011, trix 1600


\" When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called religion. \"

\" Je?li jed­na oso­ba ma uro­jenia, mówi­my o cho­robie psychicznej. Gdy wielu ludzi ma uro­jenia, na­zywa si? to religi?. \"

R. Dawkins[582] .

 [582] . 
Russkij Mo?ar, Ukraine 01.2013, trix 1600

\" ... W rzeczywisto?ci nie mamy gdzie i??, bo tam, gdzie chcieliby?my by?, ju? jeste?my. Japo?czycy bardzo ?adnie daj? temu wyraz w powiedzeniu: „W dniu, w którym zaniechasz podró?y, dotrzesz do celu”.

Anthony de Mello[576] lux hotel !  See you in 10 days !

 [576] lux hotel ! See you in 10 days ! 
Gorgany mountains, Ukraine, 01.2010, velvia 100, rolleiflex

\" A tam, w górze, by?o so­bie niebo, ca?e up­strzo­ne gwiaz­da­mi; k?ad­li?my si? na ple­cach i ga­pili na nie,
dzi­wi?c si?, czy kto? je stworzy?, czy te? s? tam przypadkiem.\"

Mark Twain[569] Charles Bukowski bar !  3

 [569] Charles Bukowski bar ! 3 
Lwów, Ukraine 11.2011, b/w films

\" Po­ci?gaj? mnie nie te rzeczy, co trze­ba: lu­bi? pi?, jes­tem le­niwy, nie mam bo­ga, po­lity­ki, idei ani za­sad. Jes­tem moc­no osadzo­ny w ni­co?ci, w swe­go rodza­ju nieby­cie i ak­ceptuj? to w pe?ni.
Nie czy­ni to ze mnie oso­by zbyt in­te­resuj?cej. Nie chc? by? in­te­resuj?cy, to zbyt trud­ne. \"

Charles Bukowski[556] Gorgany mountains !

 [556] Gorgany mountains ! 
Gorgany Mountains, Ukraine 01.2011, velvia 100

„ ?eby dok?d? doj??, musimy zbruka? czysty ?nieg ?ladami stóp ”

Ursula K. Le Guin[543] dog !

 [543] dog ! 
Ukraine, 05.2011, kodak elitechrome 200 ED

\"Widzia?em raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pe?ne pogardy,
które bardzo szybko znik?o i jestem przekonany, ?e psy w zasadzie uwa?aj? ludzi za kretynów\"

John Steinbeck[532] .

 [532] . 
Rafaj?owa, Ukraine 05.2011, agfa precisa 100

\" Wiado­mo, ?e w ca?ym kra­ju od przesz?o pi?ciuset lat nikt z ra­do?ci nie umar?.\"

Georg Christoph Lichtenberg[526] .

 [526] . 
Ukraine 05.2011, fuji sensia 100

\" Ka?dy prag­nie ?y? d?ugo, ale nikt nie chcia?by staro?ci.\"

J. Swift[510] !

 [510] ! 
Komsomolsk, Ukraine 05.2011, tmax 400

\" Najbardziej szcz??liwi s? ci, którzy wierz? w to, co niemo?liwe. \"

Anonim[477] . somewhere in Gorgany mountains ;)

 [477] . somewhere in Gorgany mountains ;) 
Ukraine, 01.2011, neopan 400[470] Charles Bukowski bar !  2

 [470] Charles Bukowski bar ! 2 
Lwow, Ukraine, 11.2011, neopan 1600


\" Na sam? my?l, ?e musz? kim? zosta?, ogarnia? mnie nie tylko strach, ale wr?cz md?o?ci. Nie mog?em znie?? my?li, ?e zostan? prawnikiem, radnym, in?ynierem czy czym? takim. O?eni? si?, b?d? mia? dzieci, dam si? z?apa? w struktur? rodzinn?. Codziennie b?d? chodzi? do pracy i wraca?. Niemo?liwa sprawa. \"

— Charles Bukowski[468] jump !!!  ;)

 [468] jump !!! ;) 
Gorgany mountains, Ukraine 01.2011, neopan 400[449] Charles Bukowski bar !  1

 [449] Charles Bukowski bar ! 1 
Lwow, Ukraine, 11. 2011, nikon fm 2, tmax 400 - 1600


\" Na tym polega k?opot z piciem, pomy?la?em, nalewaj?c sobie drinka.
Gdy wydarzy si? co? z?ego, pijesz, ?eby zapomnie?.
Kiedy zdarzy si? co? dobrego, pijesz, ?eby to uczci?.
A je?li nie wydarzy si? nic szczególnego, pijesz po to, ?eby co?
si? dzia?o.\"

Charles Bukowski[439] .

 [439] . 
Ukraine, 01.2011, kodak trix 400[435] .

 [435] . 
Rafailowa, Ukraine, 05.2011, tmax 400
comments: 2[430] .

 [430] . 
Ukraine 01.2011, legacy pro 400
comments: 5[416] .

 [416] . 
Komsomolsk, Ukraine 05.2010, tmax 400, g2
comments: 8[412] ...jest kurewsko daleko od ok !!!!!!!!!  /2/

 [412] ...jest kurewsko daleko od ok !!!!!!!!! /2/ 
Ukraine 05.2011, b/w films____" Za dwadzie?cia lat bardziej b?dziesz ?a?owa? tego, czego nie zrobi?e?, ni? tego, co zrobi?e?. Wi?c odwi?? liny, opu?? bezpieczn? przysta?. Z?ap w ?agle pomy?lne wiatry. Podró?uj, ?nij, odkrywaj"____ Mark Twain
comments: 13[408] ukrainian lumberjacks / ukrai?scy drwale !

 [408] ukrainian lumberjacks / ukrai?scy drwale ! 
Ukraina 01.2011, ilford pan 400
comments: 6[405] ...jest kurewsko daleko od ok !!!!!!!!!

 [405] ...jest kurewsko daleko od ok !!!!!!!!! 
Ukraine /bike trip/, 05.2011, agfa precisa 100, kodak elitchrome 200 ED
comments: 12[388] Gorgany mountains - the wildest mountains in Europe !

 [388] Gorgany mountains - the wildest mountains in Europe ! 
Gorgany, Ukraine, 01.2011, legacy 400, trix 400
comments: 12[367] .

 [367] . 
Ivano-Frankivsk, Ukraine, 01.2011, legacy 400
comments: 12[359] .

 [359] . 
Gorgany mountains, Ukraine, 01.2011, rolleiflex 3,5 T, velvia 100
comments: 19[357] .

 [357] . 
Nadwirna, Ukraine, 01.2011, legacy pro
comments: 14